Spoor A3

Modelleren van de impact van belastingen


Publicaties van spoor A3

Working papers A3a1

> HOEBEECK, A., STIEPERAERE, H., SMOLDERS, C., INGHELBRECHT,K., EVERAERT,G., A3a1: Elasticiteitsmodellen en combination forecasts ter voorspelling van de ontvangsten van de registratierechten, Hogeschool Gent, februari 2013, 39 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2013/A3A1/1

> SMOLDERS, C., INGHELBRECHT, K., STIEPERAERE, H., Stamp Duties Forecasting Models Based on Intra-Annual Data, UGent, mei 2014, 21 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2014/A3A1/1

> STIEPERAERE, H., SMOLDERS, C., Project A3a: forecasting models. Tijdreeksmodellen ter voorspelling van de ontvangsten uit de registratierechten. Wp2, UGent, mei 2014, 15 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/2014/A3A1/2

Working papers A3b1

> DECOSTER, A., DE SWERDT, K., B1: FANTASI: Een microsimulatiemodel voor personenbelasting op de IPCAL-data, KULeuven, 2012, 56 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/WP/B1/1

Eindrapporten A3a2

> FRANCKX, L., MICHIELS, H., A3a2: Impact hervorming Verkeersbelasting. Wat drijft gezinnen in hun autokeuze? Een continu-discreet model op gezinsniveau, VITO, 2014, 97 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/RAP/2014/A3A2/1

> MAYERES, I., VANHULSEL, M., A3a2: Impact hervorming Verkeersbelasting. Simulatiemodel voor de hervorming van de verkeersbelastingen, VITO, 2014, 40 pp. (.pdf)
STEUNPUNTFBII/RAP/2014/A3A2/2

Spoor A3a1

a1. Voorspellingsmodellen voor de ontvangsten uit de registratierechten en de successierechten

Spoor_A3a1
Situering van het onderzoeksthema

Dit 2-jarig traject bouwt verder op de resultaten van het onderzoek in het Steunpunt 2006-2011 rond de forecast models voor registratierechten en successierechten. In het voorgaande onderzoek werden de onderliggende componenten van deze ontvangsten voorspeld (bvb. de woningprijzen voor de registratierechten). In deze vervolgstudie zullen modellen getoetst worden die de ontvangsten uit de registratierechten zelf voorspellen. Naast AR-en ADL-modellen zal ook geëvalueerd worden wat de meerwaarde kan zijn van combinatie-forecasts of van voorspellingen die meer rekening houden met de heterogeniteit op de woningmarkt. Tenslotte zal worden nagegaan hoe andere fiscale administraties dergelijke fiscale ontvangsten ramen.

personeel /persoonsmaanden
Promotoren: C. Smolders & G. Everaert & K. Ingelbrecht
Wetenschappelijk medewerker: Hannes StieperaereSpoor A3a2

a2. Modellering van de effecten van de hervorming van de verkeersbelasting

Spoor_a3a2
Situering van het onderzoeksthema

In dit onderzoek gaat de aandacht uit naar de geplande hervorming van de verkeersbelasting met het oog op de vergroening van de autofiscaliteit. Om de impact hiervan te kunnen simuleren, zal een gedesaggreerd model ontworpen worden voor gezinnen dat de effecten in termen van belastingontvangsten, in termen van aanschaf van wagens en afgelegde kilometers kan inschatten. Flankerend kunnen dan uitspraken gedaan worden over de aanwending van energie, over de effecten in termen van emissies en over de wisselwerking met andere (ev.federale) fiscal maatregelen. Het model zal gebruik maken van data van de DIV en tevens van OVG-cijfers. Het zal vnl.focussen op conventionele technologieën. Het onderzoek zal in nauw overleg met de opdrachtgever vorm gegeven worden, om de hervormingsvoorstellen zo volledig en correct mogelijk mee te nemen in de simulaties. Voor hybride en elektrische wagens zullen de reeds beschikbare inzichten samengevat worden in een literatuurstudie.

personeel /persoonsmaanden
Promotor: I. MayeresSpoor A3b1

b1. Micro simulation models: income tax

Spoor_A3b1
Situering van het onderzoeksthema

De doelstelling van dit tweede project is tweeledig:

A. Het ontwikkelen van een statisch microsimulatiemodel (MSM) m.b.t. de personenbelasting met het oog op het kunnen analyseren van de budgettaire impact en de verdelingseffecten van parametrische wijzigingen in de geregionaliseerde personenbelasting.
B. Het koppelen van dit model en de eerder ontwikkelde FLEMOSI-modellen aan het begrotingsmodel uit track A4.

MSM-modellen gaan uit van micro-data die verzameld worden voor representatieve steekproeven of panels van fiscale data. Een MSM impliceert vervolgens dat de belastingwetgeving wordt geprogrammeerd. Beleidswijzigingen kunnen dan in het programma ingebracht worden en de effecten hiervan op het individueel beschikbaar inkomen van een gezin kunnen worden berekend met behulp van de paneldata. Dergelijke MSM laten verder toe de verdelingseffecten te bekijken, de effecten op het armoederisico in te schatten en leiden verder tot eerste ronde netto-budgettaire effecten van een hervorming.
In dit project ligt de focus op de personenbelasting. Het traject bouwt voort op het lopende IWT-project dat tot doel heeft een MSM voor Vlaanderen te bouwen tegen 2014 (=MEFISTO). Dit model is ingebed in EUROMOD, zijnde het Europese referentiemodel en wordt uitgetest m.b.v data van de EU-SILC survey, wat internationale vergelijkingen toelaat. In dit traject wordt echter gewerkt met de zgn. IPCAL-data, die afkomstig zijn van de federale overheidsdienst Financiën. Het betreft hier fiscale data die veel meer detail bevatten over fiscale aftrekken en verminderingen. Alsdusdanig biedt dit meer mogelijkheden voor beleidsevaluatie en beleidsvoorbereiding.

In een eerste fase (2012) zal de onderzoeker het model valideren en een user interface ontwikkelen voor toepassingen op de IPCAL-dataset. In een tweede fase (2013) worden dan simulaties uitgevoerd met behulp van de IPCAL-data. In deze fase wordt een uitgebreide beschrijving van de verdeling van de belastinguitgaven voorzien. Aanvullend wordt een beschrijvende analyse van de effectieve gemiddelde en marginale belastingvoeten ter beschikking gesteld. Het project wil in 2013 ook een verklaring bieden voor regionale verschillen in belastbaar inkomen in de SILC-survey. Tevens zal lhet model uitgebreid worden met scenario's waarin split rates voorzien worden, opcentiemen op de federale inkomstenbelasting en specifieke regionale fiscale bevoegdheden vorm gegeven zullen worden (bvb. Aftrekken voor renovaties die de energiezuinigheid bevorderen, jobkortingen etc.). De onderzoekers zullen de verdelingseffecten en de budgettaire eerste ronde effecten simuleren. 2014-2015 worden dan voorbehouden voor het koppelen van dit model en het FLEMOSI-model aan het begrotingsmodel van spoorA4.

personeel /persoonsmaanden
Promotoren: A. Decoster en S. Proost
Wetenschappelijk medewerker: Kris De Swerdt - Pieter Vanleenhove - Toon VanheukelomSpoor A3b2

b2. Micro simulation modellen voor de successierechten


Situering van het onderzoeksthema

Dit project bevat 3 luiken:

1. Het project wil meer inzicht geven in de profielen van erflaters. Hiertoe zal een representatief panel van belastingbetalers worden samengesteld op basis van administratieve dossiers. Het panel zal zo samengesteld worden dat het representatief is voor gezinnen met en zonder kinderen, voor eigenaars en huurders, voor verschillende leeftijdsgroepen, etc. Doelstelling is inzicht te verwerven in wie, wat aan wie nalaat om beter de effecten van wijzigingen van de wetgeving te kunnen inschatten. Tevens zullen data verzameld worden voor een langere tijdsperiode om na te kunnen gaan hoe de belastingbasis wijzigt onder invloed van de conjunctuur, de rentevoeten en de fiscaliteit.

2. Het project wil een zicht geven op de motieven om te testamenteren of een vermogen na te laten. Empirische analyses zullen gebaseerd worden op de eerste en tweede golf van the Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) (Borsch-Supan, & Winter,2001). Het betreft hier een longitudinale, multidisciplinaire en internationale survey die representatief is voor de burgers van 50 jaar of ouder in Europa. SHARE bevat gedetailleerde informatie van 3827 Belgische respondenten over intergenerationele financiële transfers. Specifiek zullen we de data exploreren die betrekking hebben op de motieven die aanwezig is voor 428 respondenten. De motieven kunnen gerelateerd worden tot inkomen, vermogen, opleiding, leeftijd, gezondheidsstatus en familiale situatie. De data laat toe vergelijkingen te maken tussen de regio's die een verschillende fiscaliteit kennen op het vlak van de successie- en/of schenkingsrechten.

3. Het project zal tenslotte simulaties aanleveren voor hervormingsvoorstellen. De micro data laten toe op een meer betrouwbare manier gedragseffecten te voorspellen, dan vandaag het geval is op basis van macrodata.

personeel /persoonsmaanden
Promotoren: C. Smolders & B. De Groote
Wetenschappelijk medewerker: Elke Vandorpe


sponsors