Actoren & Organen

De promotor-coördinator
Het dagelijks bestuur
De spoorcoördinator
De projectpromotoren
Het algemeen secretariaat van het Steunpunt f&b
Beheersovereenkomst


De promotor-coördinator

Prof. dr. Carine Smolders (Hogeschool Gent - Departement HABE) is aangesteld als promotor-coördinator. De promotor-coördinator is het aanspreekpunt voor de algemene stuurgroep en voor het Steunpunt in het algemeen. Zij is de eindverantwoordelijke en representeert het Steunpunt naar buitenuit. Zij leidt het dagelijks bestuur. Zij is ook de eindverantwoordelijke voor het financieel management van het Steunpunt. Promotor-coördinator: Prof. dr. Carine Smolders (Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde )

Het dagelijks bestuur

organigram

Functie
Het dagelijks bestuur is de eindverantwoordelijke voor de prestaties van het steunpunt. Het staat in voor het algemeen bestuur van het Steunpunt fiscaliteit & begroting. Het dagelijks bestuur is o.a. belast methet vaststellen van de langetermijnstrategie, de bewerkstelliging van een structurele interactie tussen de onderzoekers en onderzoeksgroepen over de sporen en de instellingen heen,het bewaken van de onderzoeksdoelen en het vermijden van multiplicering van onderzoek, de kwaliteitszorg,de organisatie van spooroverschrijdende valorisatie-activiteiten en het verbreden van de structurele interactie met andere steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek waarvan de opdrachten inhoudelijke raakpunten vertonen met deze van het Steunpunt fiscaliteit & begroting.

Samenstelling
de promotor-coördinator (voorzitter):
- Prof. dr. C. Smolders
volgende vertegenwoordigers van de diverse initatioren:
Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde:
- Prof. dr. S. Goeminne
- Prof. dr. B. De Groote
Universiteit Gent, faculteit Economie en Bedrijfskunde:
- Prof. dr. F. Heylen
K.U.Leuven, Instituut voor de overheid:
- Prof. dr. G. Bouckaert
- Prof. dr. W. Van Dooren
K.U.Leuven, Faculteit ETEW:
- Prof. dr. J. Konings
- Prof. dr. H. Vandenbussche
- Prof. dr. S. Proost
- Prof. dr. D. Heremans
- Prof. dr. K. Crabbé
K.U.Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid:
- Prof. dr. A. Haelterman


De spoorcoördinator

Per spoor wordt er een spoorcoördinator aangeduid die de afstemming bewaakt van de verschillende projecten die in zijn spoor thuishoren en actief tracht de kruisbestuiving tussen de verschillende projecten te realiseren. De spoorcoördinator zorgt er ook voor dat er een spoorwerkgroep wordt samengesteld die kan dienst doen als klankbord. In deze werkgroep zetelen naast de promotoren betrokken bij het spoor, ook een aantal deskundigen die een nuttige inbreng voor of reflectie op de voorliggende projecten kunnen hebben. Ook de opdrachtgever kan vanzelfsprekend deel uitmaken van deze spoorwerkgroepen. Deze spoorwerkgroepen komen min. 1 keer per jaar samen.
De b-projecten worden in functie van het onderwerp aangehecht bij de A-sporen:
- het B-project rond de verkeersheffingen (B1 in het meerjarenplan) wordt toegevoegd aan spoor A2.
- het B-project met betrekking tot een herziening van de criteria voor het klein beschrijf (B2 in het meerjarenplan) wordt aangehecht bij spoor A1.
- het B-traject rond de hervorming van de fiscale administratie (B3 in het meerjarenplan)wordt toegevoegd aan het A1-spoor; het betreft hier een optimalisatie van het bestaande fiscale kader.

De projectpromotoren

De onderzoeksopdracht is gestructureerd aan de hand van 3 onderzoekssporen. Per spoor onderscheiden we middellange termijnprojecten en korte projecten. Elk project wordt aangestuurd door 1 of meer projectpromotoren, die deel uit maken van het ZAP van de universiteit en hogeschool.
De projectpromotoren zijn:
> Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen en Bestuurskunde:
- Prof. dr. C. Smolders
- Prof. dr. B. De Groote
> Universiteit Gent, faculteit Economie en Bedrijfskunde:
- Prof. dr. F. Heylen
> K.U.Leuven, Instituut voor de Overheid:
- Prof. dr. G. Bouckaert
> K.U.Leuven, Faculteit ETEW:
- Prof. dr. J. Konings
- Prof. dr. H. Vandenbussche
- Prof. dr. S. Proost
- Prof. dr. D. Heremans
> K.U.Leuven, Faculteit Rechtsgeleerdheid:
- Prof. dr. A. Haelterman
De projectpromotor verzorgt de wetenschappelijke begeleiding van het project en is het aanspreekpunt voor de wetenschappelijke medewerker. De projectpromotoren volgen de budgetten op en staan in voor de jaarlijkse opmaak van hun begroting en de verantwoording van de gemaakte kosten. Ze verzorgen een stuk van het jaarlijkse werkingsverslag.

Het secretariaat

Het secretariaat van het Steunpunt fiscaliteit & begroting staat onder leiding van de promotor-coördinator.
Het biedt logistieke en organisatorische ondersteuning voor het Steunpunt en staat in voor de algemene steunpuntvalorisatie.
Het secretariaat bereidt de jaarplannen voor alsook de jaarverslagen. Het verzorgt de website van het steunpunt.

Contactpersoon voor het sectretariaat van het Steunpunt fiscaliteit & begroting is Vanessa Bombeeck.
Het secretariaat is gevestigd in: lokaal C201b, Hogeschool Gent-Campus Schoonmeersen- Departement HABE, Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent.

 

Beheersovereenkomst

U kan de beheersovereenkomst Steunpunt fiscaliteit & begroting 2007 - 2011 hier vinden.